Ministerie van Sociale zaken: Wat verandert er in de toeslagen?
In 2015 verandert het kindgebonden budget op een aantal punten. De wijziging maakt deel uit van het wetsvoorstel hervorming kindregelingen:
· Alleenstaande ouders krijgen vanaf 1 januari 2015 €3.050 extra kindgebonden budget per jaar. Daar staat tegenover dat de aanvulling voor alleenstaande ouders in de bijstand en de fiscale korting voor alleenstaande ouders verdwijnen. In december 2014 zullen deze ouders eenmalig dubbel voordeel ervaren; zij ontvangen zowel de vooruitbetaling van het extra kindgebondenbudget als de bijstandsaanvulling en alleenstaande ouderkorting.
· De bedragen voor het 1ste en 2e kind gaan per 1 januari 2015 omhoog met €15 per jaar voor het 1ste kind en €255 per jaar voor het 2e kind. Tevens wordt het afbouwpercentage van het kindgebonden budget verlaagd. Wel daalt de inkomensgrens waarop men het maximale kindgebonden budget ontvangt van €26.147 naar €19.463. Hierdoor kunnen mensen met een inkomen boven deze grens minder tegemoetkoming krijgen.
· De tegemoetkoming voor ouders in de schoolkosten (WTOS) voor kinderen jonger dan 18 jaar verdwijnt op 1 augustus 2015. Het kindgebonden budget voor kinderen van 16 en 17 jaar gaat vanaf dat moment omhoog met €116.
Ook in de zorgtoeslag vinden met ingang van 1 januari 2015 een aantal veranderingen plaats:
· De zorgtoeslag wordt steiler afgebouwd. Deze maatregel raakt alle zorgtoeslagontvangers met een inkomen boven het minimumloon. De daling is groter naarmate het inkomen hoger is. Alleenstaanden verliezen maximaal circa €17 per maand. Voor meerpersoonshuishoudens daalt de zorgtoeslag met maximaal circa €41 per maand. Dit is terug te zien op de beschikking die deze huishoudens in december ontvangen.
· Mensen met een inkomen op of onder het minimumloon, zien hun zorgtoeslag juist stijgen (met circa €7 per maand voor een alleenstaande en €12 per maand voor een meerpersoonshuishouden). Dat komt deels ook door een hogere zorgpremie, die voor de laagste inkomens volledig wordt gecompenseerd via een hogere zorgtoeslag. 

(Fiscanet)
Zoeken in publicaties
  
Archief
2012 (16)
2013 (53)
2014 (89)
2015 (104)
2016 (94)
2017 (65)
2018 (52)
2019 (20)
2020 (10)
2021 (0)
2022 (0)
2023 (0)
2024 (0)